BOLIVIA MANTA - AUKI PACHA

01 Auki Pacha
02 Huasicama
03 Chovena Oriental
04 Hojita Verde
05 Moreno Mayor
06 Festejo a Jumechi
07 Sankayo Cacharpaya
08 Gazela
09 Morenos de Oruro
10 Wayno Ch'uta
11 Chiriwano
12 Ruperta
13 Lakitas
0 comentarios: