EDITH RAMOS GUERRA - TIKARISUN
Achankara Pankarita
    Hualaycho
          Azangarina Cholada
Wari Wawa
Chasquita
Chipidita
Pajonal
Maypi Kanki
Puya Puyita
Esperanza Mía
Jachirista
Aukilita Lichucita
Qoychuquy
DespedidaAporte Ivan H.

0 comentarios: